Termorom SA


Str. MOTILOR, nr.101,
Cluj-Napoca, jud. CLUJ
Nr. inmat. Registrul Comertului: J12/1/1990
Cod unic de identificare: 202220
Capital social: 2.486.333 RON
Cod postal: 400370
Contacti-ne


Anunturi

Anunt publicitar - publicat azi 29.09.2017
Licitatie publica deschisa cu strigare din data de 24.11.2017, ora 12.00
SC TERMOROM SA cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 101, ap.2, identificata la Registrul Comertului cu nr.: J12/1/1990, avand CUI: 202220 organizeaza la sediul companiei:
Licitatie publica deschisa cu strigare in data de 24.11.2017, ora 12, pentru vanzarea a doua terenuri intravilane (unul cu o suprafata de 45.571 mp cota parte Termorom 3955/22.847 si al doilea in suprafata de 14.037 mp cota 100% Termorom), aflate in proprietatea societatii SC Termorom SA, situate in Municipiul Arad, judetul Arad.
Pretul de pornire va fi 34968.00 EUR pentru terenul in suprafata de 45.571 mp cota parte Termorom S.A. 3955/22.847, respectiv 79000.00 EUR pentru terenul in suprafata de 14.037 mp cota 100% Termorom
Detalii despre terenuri, precum si conditiile privind participarea si adjudecarea acestor bunuri sunt furnizate la sediul companiei in perioada 10.11.2017 - 23.11.2017
Termenul limita pentru depunerea cererilor de cumparare, la sediul Companiei sau prin fax este 24.11.2017, ora 12.00
Tel./Fax: 0264590639
email: termoromsa@gmail.com

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. TERMOROM S.A., intrunit in sedinta din data de 11.03.2019

Convoaca

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

la data 23.04.2019 ora 10:00,la sediul societatii Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.101, ap.2, jud. Cluj.

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 28.02.2019. In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legale pentru prima convocare a adunarii, se stabileste data de 30.04.2019 pentru cea de-a doua convocare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile pentru anul 2018;

  2. Prelungire contract inchiriere sediu,

  3. Diverse;

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 28.02.2018, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la adunarea generala personal pe baza cartii de identitate sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor in Consiliul de Administratie se vor depune pana cel tarziu in data de 12.04.2018 ora 10:00, conform prevederilor legale si statutare

Conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii putand fi consultata si completata de acestia.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor completa si depune la sediul societatii pana cu cel putin 48 de ore inaintea datei primei convocari.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare) sau de a propune un proiect de

hotarare pentru punctele incluse/propuse pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 23.04.2019, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, proiectele de hotarari si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 101, ap. 2, jud. Cluj intre orele 10-15, telefon/fax 0264/590639, mail termoromsa@gmail.com.


 

Presedinte C.A.

Brisc Ion Florin